Velký chorvatsko-český slovník

 

·        Velký chorvatsko-český slovník vzniká ve Slovanském ústavu AV ČR v Praze. Tento projekt byl zahájen v roce 2003.

 

·        Úvodní fázi projektu, zahrnující vytvoření jazykového korpusu, zpracování zdrojů, sestavení hesláře a celkovou přípravu koncepce slovníku, podpořil v letech 2003-2006 grant č. 405/03/H048, který od GA ČR získal Slovanský ústav společně s Filozofickou fakultou UK v Praze.

 

·        Plánovaný rozsah slovníku je 80.000 hesel, která budou zahrnovat přibližně 200.000 příkladů, frazeologických a terminologických slovních spojení.

 

·        Základním kritériem pro sestavení hesláře je častý výskyt (frekvence) slov a slovních spojení v současném chorvatském jazyce. Tato frekvence je zjišťována z jazykových korpusů, především pak z Pražského korpusu chorvatštiny. Při zpracování hesel jsou však využívány i stávající slovníky chorvatského jazyka (výkladové, překladové, terminologické atd.).

 

·        Jednotlivé významy slov a jejich české ekvivalenty jsou určovány především na základě kontextu, ve kterém se tato slova vyskytují v reálných textech. Pro stanovení českých ekvivalentů je za rozhodující pokládána aktuální platnost chorvatských lexémů, nikoli jejich historická příbuznost či podobnost s českými lexémy. Uživatel bude mít možnost na základě podrobného členění hesla a uvedených příkladů přesně rozlišit, v jakém kontextu jaký ekvivalent použít, což menší slovníky bohužel neumožňují. K u rčení ekvivalentů napomáhá i chorvatsko-český paralelní korpus budovaný v rámci projektu InterCorp pod záštitou Ústavu Českého národního korpusu.

 

·        Slovník se neomezuje pouze na spisovný jazyk, zahrnuje i slova a obraty z hovorového jazyka - obecné chorvatštiny, nejrozšířenější slova nářeční a odbornou terminologii. Měl by sloužit širokému okruhu uživatelů, proto se snaží podchytit všechny vrstvy chorvatského jazyka. Vedle důrazu na synchronní složku chorvatštiny (1990-2005) je v menší míře zahrnuta také frekventovaná slovní zásoba celého 20. století a částečně i druhé poloviny 19. století.

 

·        Autoři slovníku se snaží nepodléhat puristickým tendencím. Cizí původ slov není důvodem, proč by neměla být ve slovníku uvedena, pokud se s nimi v Chorvatsku můžeme běžně setkat. Ve slovníku bude možno nalézt např. řadu slov přejatých ze slovinštiny či srbštiny. Se srbštinou má chorvatština většinu slovní zásoby společnou, často se však liší způsob užití těchto slov - stylistické zabarvení, frekvence jejich výskytu, frazeologická spojení atd.

 

·        Slovník je připravován pro vydání v elektronické i tištěné podobě.

 

·        Dílčím výstupem tohoto projektu bude vydání chorvatsko-českého slovníku středního rozsahu (cca 30.000 hesel), jehož dokončení je plánováno na přelom roku 2008/2009. Práce na Velkém chorvatsko-českém slovníku jsou předběžně plánovány do roku 2010.

 

·        Na projektu Velkého chorvatsko-českého slovníku se podílí autorský kolektiv ve složení: Karel Jirásek, Marija Vlašić, Ditta Pfefferová, za vydatné pomoci Heleny Stranjik, Josefa Kodeta, Iva Vacíka a mnoha dalších bývalých i současných studentů magisterského i doktorského studia na FF UK v Praze.

 

 

 

 

Za obsah těchto stránek odpovídá osobně a výhradně

Mgr. Karel Jirásek